ΓΙΑΤΙ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για Νέες Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας (COM/2010/0682 final), πρόσφατες προβλέψεις αναγκών σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας υποδεικνύουν αύξηση της ζήτησης για πρόσθετα προσόντα και βασικές ικανότητες, δηλαδή εγκάρσιες ικανότητες ζωτικής σημασίας για την απασχολησιμότητα και την απασχόληση, όπως οι ξένες γλώσσες, η δημιουργικότητα, η ομαδικότητα, η ηγεσία, η επικοινωνία κλπ.. Με αυτή τη λογική, οι περισσότερες Ευρωπαικές χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση της εκπαίδευσης σε βασικές ικανότητες για την απασχολησιμότητα, τον καθορισμό ειδικών μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη μιας σειράς εργαλείων αξιολόγησης για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας.

Ωστόσο, η αφύπνιση των καταρτιζόμενων σχετικά με τη σημασία της αναβάθμισης και ανάπτυξης εγκάρσιων δεξιοτήτων για βελτίωση της απασχολησιμότητας δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2010), οι καταρτιζόμενοι δεν γνωρίζουν τι είναι οι εγκάρσιες ικανότητες, πώς μπορούν να τις αποκτήσουν, ποιες ήδη κατέχουν και ποιες από αυτές θα πρέπει να βελτιώσουν προκειμένου να αυξηθούν μελλοντικά οι ευκαιρίες απασχόλησης τους. Συνεπώς, παρότι το ποσοστό ανεργίας στις Ευρωπαϊκές χώρες – ειδικά του Νότου – κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα, το 32% των εργοδοτών αντιμετωπίζει δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης ικανοτήτων, όταν περίπου 509,000 θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών παραμένουν κενές.

ΤΙ: TO ANTIKEIMENO

Κύριοι στόχοι του έργου KeySTART2Work είναι η καλύτερη ενημέρωση η των καταρτιζόμενων σχετικά με την αξία και τις δυνατότητες ανάπτυξης των εγκάρσιων ικανοτήτων, η βελτίωση των προοπτικών απασχολησιμότητας, ο περιορισμός του εργατικού δυναμικού χαμηλής ειδίκευσης και ξ αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών μεταξύ αναγκών και δεξιοτήτων.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το έργο θα:

  • Εντοπίσει καλές πρακτικές και υπάρχοντα εργαλείa αξιολόγησης εγκάρσιων ικανοτήτων
  • Καταγράψει τα επίπεδα γνώσης και κατανόησης των ΕΔ από τους καταρτιζόμενους (ποσοτική έρευνα)
  • Αναλύσει από τη σκοπιά των ειδικών ως προς τις ΕΔ, τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την απασχολησιμότητα των καταρτιζόμενων (ποιοτική έρευνα)
  • Επικυρώσει μέσα από ομάδες εστίασης με εργοδότες και ενώσεις εργοδοτών τον κατάλογο των βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων για απασχολησιμότητα
  • Εκπονήσει κατάλογο εγκάρσιων δεξιοτήτων σημαντικών για την απασχολησιμότητα των καταρτιζόμενων
  • Διαδώσει τα αποτελέσματα του έργου μέσα από Σεμινάρια Ενδυνάμωσης και εκδηλώσεις
  • Αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία

ΠΩΣ: ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το έργο KeySTART2Work θα αναπτύξει τα εξής εργαλεία:

Ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που θα βοηθήσει τους επαγγελματικά καταρτιζόμενους να αξιολογήσουν το επίπεδο των εγκάρσιων ικανοτήτων τους, να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αντιληφθούν καλύτερα την προστιθέμενη αξία και τη δύναμη των ΕΔ για την αγορά εργασίας, παρέχοντας, παράλληλα, καινοτόμα εργαλεία σε ειδικούς ΕΕΚ, παρόχους υπηρεσιών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την ενίσχυση των ΕΔ των εκπαιδευόμενων.
Το εργαλείο αναπτύσσεται στα αγγλικά και σε 6 ακόμα ευρωπαϊκές γλώσσες (Ελληνικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά).

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πώς θα δημιουργηθούν υπηρεσίες υποστήριξης της αξιολόγησης και κατά συνέπεια, της βελτίωσης των ΕΔ των καταρτιζόμενων. Η υπηρεσία θα παρέχεται πιλοτικά εντός μονάδας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Γρανάδας (Ισπανία), για να δοκιμάσει και να ενσωματώσει στις δομές τα αποτελέσματα του έργου.

ΠΟΙΟΣ: ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ –ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο KeySTART2Work απευθύνεται κυρίως σε νέους και ενήλικες, επαγγελματίες και καταρτιζόμενους που αναζητούν εργασία, και ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των εγκάρσιων ικανοτήτων τους, και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Το έργο απευθύνεται επίσης σε ειδικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και παρόχους υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στις χώρες- στόχους του έργου (Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία) αλλά και ευρύτερα. Στοχεύει στη βελτίωση της τεχνογνωσίας τους, μέσα από την εφαρμογή νέων εργαλείων και προγραμμάτων κατάρτισης.

Παράλληλα, επιχειρήσεις επίσης συμβάλουν στο έργο ενώ επωφελούνται από την αναβάθμιση ή ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Το έργο απευθύνεται, επίσης, σε θεσμικούς φορείς όπως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα ενηλίκων και εθνικοί φορείς αρμόδιοι για την επαγγελματική κατάρτιση με στόχο την ευρεία ενημέρωση και την αλλαγή πολιτική, όπως και όπου απαιτείται.

Περισσότερα για τα αποτελέσματα του έργου